Uchwała Nr 48/20/RDEif

 Uchwała Nr 48/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie odmowy nadania dr. Sebastianowi Susmarskiemu stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanseNa podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, odmawia nadania dr. Sebastianowi Susmarskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Uzasadnienie

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego po rozpoznaniu dorobku naukowego habilitanta i przeprowadzonej przez członków rady wnikliwej analizie tego dorobku w zakresie wkładu w rozwój wiedzy w dyscyplinie ekonomia i finanse dokonuje oceny osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych habilitanta. Każdy z członków rady zapoznał się z publikacjami habilitanta, dorobek ten jest upubliczniony, informacja o nim została udostępniona drogą elektroniczną. Po przeanalizowaniu osiągnięć habilitanta na polu badawczym, po lekturze dzieł naukowych autorstwa habilitanta i ocenie pozostałej działalności kandydata, członkowie rady przychylili się -  w swojej większości - do opinii komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Sebastiana Susmarskiego, iż osiągnięcia naukowe dr. Sebastiana Susmarskiego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, nie stanowią znaczącego wkładu w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875) z użyciem środka komunikacji elektronicznej.

Uprawnionych obecnych: 24
Głosów ważnych: 24
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 13
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 6
Głosów wstrzymujących się: 5


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego