Uchwała Nr 46/20/RDEif

 Uchwała Nr 46/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Magdaleny Kąkol od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z treścią odwołania dr Magdaleny Kąkol podtrzymuje uchwałę Nr 10/19/RDEif Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie odmowy nadania dr Magdalenie Kąkol stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Uzasadnienie


Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 roku Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Magdalenie Kąkol. Dr Magdalena Kąkol odwołała się od ww. uchwały.
Członkowie Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z treścią odwołania dr Magdaleny Kąkol, podtrzymują swoją opinię w sprawie odmowy nadania kandydatce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Rada stwierdza, iż nie zaistniały żadne przesłanki merytoryczne ani formalne, zmieniające jej stanowisko wyrażone uchwałą na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 235 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695) z użyciem środka komunikacji elektronicznej (zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528, 643, 741).

Uprawnionych obecnych: 25
Głosów ważnych: 25
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 16
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 4
Głosów wstrzymujących się: 5
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego