Uchwała Nr 45/20/RDEif

Uchwała Nr 45/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie opinii dotyczącej wniosku dr. Giuseppe T. Cirella o nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse  


Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (tekst jedn.: Zarządzenie nr 3/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego), w związku z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego opiniuje pozytywnie wniosek dr. Giuseppe T. Cirella  o nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w myśl art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego ocenia pozytywnie dorobek naukowy  dr. Giuseppe T. Cirella potwierdzając, że przez co najmniej 5 lat kierował samodzielnie zespołami badawczymi i posiada znaczące osiągnięcia naukowe.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 235 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695) z użyciem środka komunikacji elektronicznej (zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528, 643, 741).

Uprawnionych obecnych: 24
Głosów ważnych: 24
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 22
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 2
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego