dr Karolina Lipińska

Opublikowano 11 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10 grudnia 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego


Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 16 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.