Statut

Statut Koła Naukowego Finansów Behawioralnych „Cash Flow”

 

I  Nazwa Organizacji i Siedziba

1.Nazwa Koła Naukowego : Koło Naukowe Finansów Behawioralnych „Cash Flow”

2.Nazwa Skrócona: KNFB „Cash Flow”

3.Siedziba: Katedra Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot

 

 

II. Cel

1.Budowanie środowiska edukacyjnego,  które zapewni ludziom dostęp do wiedzy oraz poszerzy ich horyzonty myślowe. 

2.Promowanie Uniwersytetu Gdańskiego.

3.Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

4.Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

 

III. Realizacja Celów

1.Systematyczne spotkania Koła Naukowego.

2.Symulacje rachunkowości, księgowości podczas spotkań z grą edukacyjną CashFlow 101 i CashFlow 202 ( zatwierdzoną przez MEN jako narzędzie edukacyjne), organizacja konkursu w celu wyłonienia osoby o najlepszych umiejętnościach finansowych.

3.Wykorzystywanie praktycznej wiedzy przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

4.Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.

5.Organizowanie imprez, drzwi otwartych dla promocji Koła Naukowego.

6.Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami.

7.Organizowanie szkoleń, gier i konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz wszystkich zainteresowanych podwyższeniem swojej inteligencji finansowej.

8.Współpraca naukowo-dydaktyczna z członkami innych kół naukowych, innych szkół wyższych i organizacjami.

 

 

IV. Członkowie

1.Do Koła przystąpić mogą studenci Uniwersytetu Gdańskiego, bez względu na kierunek i formy studiów. O przyjęciu osoby do koła decyduje bezwzględna liczba głosów członków koła.

2.Członkowstwo kandydata uzyskuje się na wniosek kandydata w wyniku pozytywnego zaopiniowania przez zarząd.

3.Obowiązki Członka:

•przestrzeganie statutu, 

•aktywne uczestnictwo w spotkaniach i życiu Koła.

4.Prawa Członka:

•prawo uczestniczenia w pracach programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

•prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, a także czasopism i księgozbioru będących własnością Koła, które zostały pozostawione do dyspozycji członków Koła.

5.Członkowstwo KNFB ustaje w wyniku:

•dobrowolnego wystąpienia,

•wykluczenia na mocy zarządu z powodu nie wypełniania obowiązków.

 

V. Władze KNFB

 

1.Władzami KNFB są : walne zebranie członków odbywające się raz na 3 miesiące, zarząd KNFB w skład którego wchodzą: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

2.Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

•wybór zarządu KNFB,

•uchwalenie zmian w statucie,

•wyznaczanie kierunków działalności KNFB.

3.Do kompetencji zarządu KNFB należy: 

•zwoływanie walnego zebrania,

•realizowanie uchwały walnego zebrania,

•kierowanie bieżącą działalnością KNFB,

•przyjmowanie nowych członków,

•podejmowanie decyzji o wykluczeniu z KNFB,

•pełnienie funkcji reprezentacyjnej KNFB,

•ustalanie preliminarza kosztów na początek każdego kwartału,

•realizowanie wydatków Koła,

•przedstawienie sprawozdań rocznych na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz rozliczenie wydatkowanych środków i przedstawienie wymaganych sprawozdań władzom uczelni.

 

 

 

 

VI. Finansowanie działalności KNFB

1.KNFB może otrzymywać dofinansowanie od władz UG.

2.Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.

 

VII. Przepisy końcowe

1.Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze uczelni. 

2.Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.