dr Justyna Sztaszak-Winkler

Opublikowano 14 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 maja 2007 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Promocja usług transportu miejskiego jako element strategii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym  uwzględnieniem Gdyni


Promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 czerwca 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 28 czerwca 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 czerwca 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 września 2012 r.