dr Marek Bucholc

Opublikowano 11 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24 lutego 2005 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Konkurencyjność przedsiębiorstw komunalnych. Studium na przykładzie Elbląga


Promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 listopada 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 6 grudnia 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 grudnia 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 13 grudnia 2012 r.