dr Łukasz Leja

Opublikowano 11 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2010 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Skuteczność realizacji dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT w Polsce


Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 listopada 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 grudnia 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 grudnia 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 17 stycznia 2013 r.