dr Anna Jędrzejewska

Opublikowano 21 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 6 lipca 2006 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Przesłanki i bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w obsłudze potrzeb przewozowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju


Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 21 lutego 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 11 marca 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 marca 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 14 marca 2013 r.