dr Katarzyna Osiecka-Brzeska

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju


Promotor: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 lutego 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 13 marca 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13 marca 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 13 marca 2014 r.