mgr Iga Cieślicka-Tomaszewska

Opublikowano 10 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2008 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ekonomizacja polityki konkurencji Unii Europejskiej stosowanej wobec karteli


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Promotor pomocniczy: dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi

Recenzenci:

Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: