dr Justyna Szybska-Lewandowska

Opublikowano 07 maja 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiego


Promotor: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 26 czerwca 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 września 2014 r.