dr Jarosława Klimas

Opublikowano 27 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 stycznia 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polski

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 19 listopada 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 3 grudnia 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 17 grudnia 2015 r.