dr Danuta Łapacz

Opublikowano 30 czerwca 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanej


Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof UG

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Adamowicz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 29 czerwca 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 29 czerwca 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 14 września 2017 r.