Konferencja Studiów Podyplomowych

Opublikowano 19 maja 2015 roku

 


KONFERENCJA

PODSUMOWUJĄCA VI EDYCJĘ MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

23-24 maja 2015

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 80-824 Sopot
godz. 9:00 - Aula B


Program:

23.05.2015 – sobota
9:00 – 9:15 – prof. dr hab. Andrzej Stępniak - uroczyste przywitanie
9:15 – 9:30 – prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak - omówienie celów konferencji
9:30 – 9:45 – Jakub Wrąbel - Centrum Informacji o Euro NBP
9:45 – 15:15 – prezentacje prac uczestników studiów podyplomowych
15:15 – 15:30 – dr Błażej Lepczyński - podsumowanie konferencji

24.05.2015 - niedziela
9:00 – 14:30 – prezentacje prac uczestników studiów podyplomowych
15:00 – 15:30 – dr Błażej Lepczyński - podsumowanie konferencjiProgram szczegółowy:

23.05 (sobota)
10:00 – 11:30
Klaudia Banach – Kształtowanie się kursu euro wobec dolara w latach 2011 - 2014
Katarzyna Bielas – Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozwój nieruchomości
Patrycja Broda – Wpływ wprowadzenia waluty euro na handel zagraniczny krajów członkowskich strefy euro
Wioleta Bruździak – Rola euro na międzynarodowym rynku finansowym
Agata Burek – Międzynarodowe znaczenie euro. Szanse na pozyskanie statusu waluty światowej
Marek Chochowski – Soft Power. Polityczne interesy Integracji Europejskiej
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45 – 13:15
Magdalena Dettlaff – Reforma systemu zarządzania strefą euro w wyniku kryzysu
Barbara Droszcz – Proceder prania brudnych pieniędzy w strefie euro
Estera Górecka – Wpływ wprowadzenia unii bankowej dla stabilności sektora bankowego w strefie euro
Magdalena Jaks – Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na procesy stabilizacji gospodarczej wybranych krajów strefy euro i Polski
Piotr Jamróz – Luka w podatku od towarów i usług  - zagrożenia i kierunki zmian polityki fiskalnej w strefie euro
i w Polsce
Katarzyna Jarząbek – Analiza sektora shadow banking w krajach strefy euro
13:15 – 13:30 – przerwa
13:45 – 15:15
Wioleta Kołodziejczyk – Przyczyny niewprowadzenia waluty euro w Polsce
Aleksandra Kozłowska – Strefa euro w opinii studentów Wydziału Ekonomicznego UG
Marcin Krzywicki – Reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej
Mariusz Las – Konsekwencje wprowadzenia unii bankowej dla europejskiego sektora bankowego
Joanna Kuczewska – Perspektywa unii fiskalnej w strefie euro
Anna Siemionek – Wpływ integracji europejskiej (polityki pieniężnej i polityki regionalnej Unii Europejskiej) na działalność przedsiębiorstw

24.05 (niedziela)
9:00 – 9:15 – przywitanie, wprowadzenie
9:15 – 10:45
Danuta Lemańska – Euro jako pieniądz rozliczeń międzynarodowych
Sylwia Lis
Sylwia Malinowska – Wyznaczniki skuteczności polityki pieniężnej EBC
Ewa Michalkiewicz – Problem fałszerstwa w kontekście waluty euro
Bożena Murańska – Grecja – współczesny „koń trojański” Europy?
Agnieszka Odrobina – Polityka pieniężna w Unii Walutowej
10:45 – 11:00 – przerwa
11:00 – 12:30
Joanna Pacana – Uwarunkowania społeczno-historyczno-kulturowe zróżnicowania innowacyjności państw Unii Europejskiej
Marek Sawicki – Znaczenie zmian ratingu agencji ratingowych dla państw strefy euro
Karol Smentoch – Procesy adaptacyjne w polskich bankach w perspektywie przyjęcia euro
Anna Smyk – Paneuropejski system gwarantowania depozytów w UE
Beata Smyk – Perspektywy powstania paneuropejskiego systemu gwarantowania depozytów
Beata Stolarczyk – Czynniki wpływające na kurs wymiany pieniądza – przykład polskiej złotówki
12:30 – 12:45 – przerwa
12:45 – 14:15
Mariusz Szymański – Postrzeganie społeczne kwestii wprowadzenia euro w Polsce
Filip Umiastowski – Dysfunkcyjność systemu podatkowego UGiW na przykładzie opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od wartości dodanej
Monika Wątorska – Docelowy system VAT. Znaczenie dla UGiW
Miron Wyrąbkiewicz – Alternatywny scenariusz wprowadzenia euro w Polsce
Christian Zaleski – Poland and the Euro – potential impact from business perspective
Beata Gnatowska – Kryzys finansowy 2008 roku a sytuacja w branży motoryzacyjnej i budownictwie wybranych krajów strefy euro
14:15 – 15:00 – podsumowanie konferencji