dr Agnieszka Hauer

Opublikowano 12 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku


Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 maja 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 23 czerwca 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 czerwca 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 czerwca 2014 r.