Studia Podyplomowe Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia (MHCT)

Studia Podyplomowe Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia (MHCT)


Kierownik studiów:
dr Joanna Hartenberger-Liszek


Charakterystyka:
Ochrona zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łączącą w sobie biznes z pracą na rzecz dobrostanu społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują to tego, żeby podjąć się kształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie na potrzeby branży medycznej. Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia (MHCT) to studia podyplomowe, które dają uczestnikom wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania placówkami medycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy na działalność, marketingu, negocjacji oraz aspektów jakościowych, ekonomicznych i relacji z pacjentem. Studenci poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, a także dowiadują się, jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach ochrony zdrowia.


Program:
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z zakresu następujących grup tematycznych:

SEMESTR I:

 • Ekonomia zdrowia i zdrowie publiczne
 • Rynek ochrony zdrowia w Polsce
 • Podstawy organizacji i zarządzania podmiotami ochrony zdrowia
 • Podstawy finansów i rachunkowości podmiotów leczniczych
 • Pozyskiwanie funduszy na ochronę zdrowia
 • Marketing w usługach zdrowotnych
 • Negocjacje w sektorze ochrony zdrowia


SEMESTR II

 • Wprowadzenie do systemów telemedycznych i bezpieczeństwo danych w ochronie zdrowia
 • E-zdrowie i informatyzacja opieki zdrowotnej
 • Jakość usług ochrony zdrowia
 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Zarządzanie logistyczne podmiotami ochrony zdrowia
 • Zarządzanie procesowe podmiotami ochrony zdrowia
 • Seminarium dyplomoweKadra:
Pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego


Czas trwania:
2 semestry, zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (8.00 – 18.30)


Zasady naboru:
kolejność zgłoszeń (20 miejsc)

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe (IRK-SP).
Termin rejestracji w systemie IRK: 2.01.2024 r. - 15.02.2024 r.

Link do rekrutacji


Opłaty:
2 400 zł za jeden semestr (2 x 2400zł)


Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub licencjata),
 • wniesienie opłaty rocznej, semestralnej lub ratalnej,
 • złożenie kompletu dokumentów tj. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu internetowej rejestracji po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie legitymacyjne,  dowód uiszczenia opłaty za studia.Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:
Studia Podyplomowe Manager Health Care Technology. Menedżer ochrony zdrowia (MHCT)
Wydział Ekonomiczny UG
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
pok. 134

e-mail: katarzyna.klimek@ug.edu.pl