Uchwała Nr 105/19/WEUG

Uchwała Nr 105/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania  habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Wojciecha Bizona

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po zapoznaniu się z dorobkiem i osiągnięciami w działalności naukowo-badawczej dr. Wojciecha Bizona, postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Wojciecha Bizona.

Wynik głosowania: oddano: 35 głosów, za: 35 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG