Uchwała Nr 79/17/WEUG

 

Uchwała Nr 79/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Bartnik i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Romana Kisiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dr hab. Ewy Pancer-Cybulskiej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Bartnik pt. „Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego”. Obrona odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godzinie 10.00.

Wynik głosowania: oddano: 37 głosów, za: 37 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG