Uchwała Nr 26/15/WEUG

Uchwała Nr 26/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krawczyk

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. US, dra hab. Tomasza Wiśniewskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. UG, dra hab. Henryka Woźniaka z Wydziału Ekonomicznego UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Krawczyk pt. „Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsce”. Obrona odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. o godzinie 9.00.

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 37 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski