26/11/WEUG

Uchwała Nr 26/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Hącia podjęta 19 maja 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Jacka Zauchy, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Hącia pt. „Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce” powierzając prof. UG, dr hab. Jackowi Zaucha funkcję promotora. Przy obecności 31 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 29 osób, 2 osoby „wstrzymały się” od głosowania, nie było osób głosujących przeciwnie.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski