Uchwała Nr 312/19/WEUG

Uchwała Nr 312/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów mgr Karolinie Lipińskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia nadać mgr Karolinie Lipińskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej nt. „Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego”. 

Wynik głosowania: oddano: 29 głosów, za: 29 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. Nr 46, poz. 643), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG