Uchwała Nr 204/19/WEUG

Uchwała Nr 204/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Iwony Okrasińskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr. hab. Ryszarda Rolbieckiego, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. Elżbiety Załogi z Uniwersytetu Szczecińskiego, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Iwony Okrasińskiej nt. „Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego”.

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Okrasińskiej wyznaczono na dzień 29 maja 2019 r. na godzinę 13.00.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 33 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG