Uchwała Nr 144/19/WEUG

Uchwała Nr 144/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Bassama Salame

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii  dr. hab. Leszka Czerwonki, prof. UG, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Bassama Salame nt. " IFRS adoption and Firm value: Banking in GCC countries".

Wynik głosowania: oddano: 34 głosy, za: 34 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG