Uchwała Nr 191/18/WEUG

Uchwała Nr 191/18/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szmyd nt. „Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej na podstawie art. 14 ust. 5, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szmyd nt. „Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego”.

Wynik głosowania: oddano: 15 głosów, za: 11 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 3 głosy.

Prodziekan  ds. nauki
Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG