Uchwała Nr 28/18/WEUG

Uchwała Nr 28/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szmelter i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Mirosława Chaberka z Uniwersytetu Gdańskiego i dr hab. Mariusza Jedlińskiego, prof. AM z Akademii Morskiej w Szczecinie, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Agnieszki Szmelter nt. „Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym”.
Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szmelter wyznaczono na dzień 13 marca 2018 r. na godzinę 9.00.

Wynik głosowania: oddano: 36 głosów, za: 35 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG