Uchwała Nr 139/17/WEUG

Uchwała Nr 139/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Guzek

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Guzek nt. „Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznych”.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 17 głosów, przeciw: 6 głosów, wstrzymujących się: 10 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG