Uchwała Nr 60/15/WEUG

Uchwała Nr 60/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Małgorzaty Jarockiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Małgorzaty Jarockiej pt. „Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnych”.

Wynik głosowania: oddano: 35 głosów, za: 35 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski