60/11/WEUG

Uchwała Nr 60/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Aleksandry Gus-Puszczewicz podjęta 13 października 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Aleksandry Gus-Puszczewicz pt. „Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego” powierzając prof. zw. dr hab. Krystynie Wojewódzkiej-Król funkcję promotora. Przy obecności 31 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 30 osób, 1 osoba głosowała „przeciwnie”, nie było głosów „wstrzymujących się”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski