Dariusz Weiland, Msc.

position:
duties:
phone:
058-523-1235
secretary's office phone:
room:
221
WWW:
Other duties:
Full-time studies and Part-time studies

Konsultacje w czasie semestru zimowego 2023/2024

UWAGA: 

Od 05.12.2023 do końca semestru konsultacje odbywać się będą on-line w piątek w godzinach 11:30 - 13:00 

 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFiMjQ4MjktYzAyMS00Y2VmLTllMjAtMGU0OGU1N2MzZDA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2244545e39-6a42-45cd-a87a-434ae1945fe5%22%7d

 

 

W sprawach pilnych kontakt przez MS Temas w czacie prywatnym :)