Małgorzata Zielenkiewicz, Ph.D.

position:
duties:
phone:
58-523-1260
secretary's office phone:
1164
room:
111
WWW:
Other duties:
Career
 • From 2010 - assistant professor in Microeconomics Department (Ph.D. degree, thesis on ’The effectiveness of public regulations in prevention of imperfections of market mechanism on the example of rail transport’)
 • 2002-2010 - assistant in Microeconomics Department
 • 1997-2002 - studies at the University of Gdansk (M.A. degree, thesis on ‘Optimalization in combined transport’)
Publications

Publications in english:

 • Anita Szymańska, Małgorzata Zielenkiewicz: Inclusive development. How is Poland doing in comparison to other OECD countries? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Social Inequalities and Economic Growth, nr 63 (3/2020), ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI: 10.15584/nsawg.2020.3.17.
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Diversity in the European Union in terms of inclusive development. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020, vol. 64, nr 6.
 • Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz: Changes in the similarity of business structure and demography after the European Union accession. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 6, s. 51-63, doi:10.15611/pn.2019.6.04 ; oai:dbc.wroc.pl:73932. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142558/edition/73932/content
 • Małgorzata Zielenkiewicz: The role of the level of development, geographical factors, and culture for the efficacy of economic freedom. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, volume 10, issue 4, 2015  (ISSN 1689-765X, pp. 85-98).
  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.036
  http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2015.036/7730
 • Małgorzata Zielenkiewicz: The Advancement of Central and Eastern European Countries in Transformation Process - Cluster Analysis on the Basis of the Bertelsmann’s Transformation Index. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Vol 5, No. 2, STS Science Centre Ltd., London 2014 (ISSN 2043-085X, s. 14-24).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: The Intensity of Reaction to the Financial Crisis of 2008 in the EEA Countries and Switzerland. In: R. Karkowska (ed.): Challenges to Financial Stability - Perspective, Models and Policies. Volume II: Towards the Financial Stability - Macroprudential Policy and Perspective. ASERS Publishing, Craiova 2014 (Print ISBN: 978-606-8689-03-6, Online ISBN: 978-606-8689-04-3, pp. 58-81).
  DOI: http://dx.doi.org/10.14505/cfs.2014.ch1
  summary: http://asers.eu/asers_files/books/CFS_Volume%20II_short%20version.pdf#page=28
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of development of sustainable society in the European Union countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 9 issue 1, 2014, pp. 21-37 (ISSN 1689-765X).
  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.002
  http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2014_1_2_zielenkiewicz.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Globalization, European Integration and Institutional Changes. International Journal of Social Sciences, Vol. II, No. 2, Prague 2013 (ISSN: 1804-980X, pp. 145-169).
  hhttp://www.iises.net/globalisation-european-integration-and-institutional-change.html
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Changings of Social Welfare in Old and New Member Countries of the European Union. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, No. 2, Vol. 4 / 2013, STS Science Centre Ltd., London (ISSN 2043-085X, pp. 128-133).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: European integration and changes in public regulation sphere. Actual Problems of Economics, No. 11, 2013 (ISSN 1993-6788, pp. 357-368).
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_11_49.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: The degree of economic freedom in the context of resistance to economic instability in the EU countries. Journal of International Studies, Vol. 5 No 2, Ternopil (Ukraine) 2012 (ISSN 2306-3483 (Online), 2071-8330 (Print), pp. 53 - 61).
  DOI: dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2012/5-2/6
  http://www.jois.eu/index.php?en_vol.-5-no-2-2012,31
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of the level of social welfare in the EU countries. W: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovník, ročník III, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká Republika 2012 (ISBN 978-80-905243-3-0, pp. 1083-1090).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Economic growth and social inequalities in the analyses of economies, Actual Problems of Economics, 2012, vol . 2, no. 10 (ISSN 1993-6788, pp. 52-63).
 • Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Game theory using for decision process modeling. In: T. Bernat (editor): Selected Issues in Contemporary  Economic. Theory and Practice. Series of Monographies: Macro & Microeconomics, Case Study  Vol. 4. Szczecin 2007 (ISBN: 978-83-609003-21-6, pp. 97-108).

Publications in polish:

 • Małgorzata Zielenkiewicz: Dystans pomiędzy krajami Unii Europejskiej pod względem poziomu dobrobytu społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 529 "Ekonomia", red. J. Sokołowski, Wrocław 2018, s. 435-446 (ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041), DOI: 10.15611/pn.2018.529.38, https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102051/edition/59611/content?ref=struct.
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Konkurencyjność krajów UE w świetle globalnego kryzysu finansowego. "Ekonomia" Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449, red. Jerzy Sokołowski, M. Rękas, Wrocław 2016, s. 740-751 (ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-616-9, DOI: 10.15611/pn.2016.449.65).
  https://drive.google.com/file/d/0B5UhfanEG-dcRE0tU3RlZlhXTGs/view
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach transformacji i rozwijających się. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 213, red. S. Swadźba i M. Szudy, Katowice 2015, s. 88-101 (ISSN 2083-8611).
  http://www.sbc.org.pl/Content/172072/07_14.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ wolności gospodarczej na stopień globalizacji w sferze społecznej. W: Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej. Red. P. Ucieklak-Jeż, Wydawnictwo Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014 (ISBN 978-83-7455-422-0, s. 85-96).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej. W: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Red.: M. Gorynia, S. Rudolf, PTE, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-88700-77-4, s. 295-315).
  http://www.pte.pl/kongres/referaty/Zielenkiewicz%20Ma%C5%82gorzata/Zielenkiewicz%20Ma%C5%82gorzata%20-%20ZMIANY%20INSTYTUCJONALNE%20W%20PROCESIE
  %20INTEGRACJI%20EUROPEJSKIEJ.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza w systemach ekonomicznych krajów Europy i jej znaczenie dla dobrobytu społecznego - analiza klastrowa. W: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Pod red. A. Blajer-Gołębiewskiej i L. Czerwonki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-178-9, s. 155-172).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Funkcje jednej i wielu zmiennych - Zadania. W: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-216-8, s. 96-102).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych modelach kapitalizmu. Przegląd Zachodniopomorski, Zeszyt 3, Vol. 2, Szczecin 2013 (ISSN 0552-4245, s. 375-389).
  http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf#page=375
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej. Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, Wrocław 2013 (ISSN 1899-3192, s. 895-906).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Skutki oddziaływania publicznej sfery regulacji. W: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej. Pod red. T. Kamińskiej, E. Babuli, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 (ISBN 978-83-7865-140-6, s. 165-210).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Kierunki w zakresie koncentracji rynkowej w europejskim transporcie kolejowym. W: Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania Rynkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin 2012 (ISSN 1640-6818, ISSN 1644-275X).
  http://www.wzieu.pl/zn/741/ZN_741.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Restrukturyzacja kolei w kontekście tworzenia systemu transportu sprzyjającego wzrostowi zrównoważonemu. W: Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, pod  red. P. Bartkowiaka i T. Bernata, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 (ISSN 1689-7374).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ wolności gospodarczej na dobrobyt społeczny. W: Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka. Zeszyty Naukowe nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 (ISSN 2081-9579).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Stopień regulacji publicznej a poziom życia. W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, Wrocław 2012 (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-205-5, s. 685-694).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza a rozwój społeczny w kontekście maksymalizacji dobrobytu. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu. Pod red. U. Zagórnej-Jonszty. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 101, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012 (ISBN978-83-7246-784-3, ISSN 2083-8611, s. 317-326).
  http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_101.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA. Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej Im. Bogdana Jańskiego "Zarządzanie i Edukacja" nr 82, maj-czerwiec 2012 (ISSN 1428-474X, s.61-74).
  http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/ZiE82.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Skutki przekształceń sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. W: Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Pod red. G. Musiał, R. Żelazny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (ISBN 978-83-7246-758-4, s. 181-190).
  http://www.sbc.org.pl/Content/71690/SE_79.pdf
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Regulacja publiczna a dobrobyt społeczny. W: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovník, MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011 (ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1888-1896).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Infrastruktura kolejowa jako dobro quasi-publiczne., W: Teoria i praktyka gospodarowania, pod red. T. Bernata, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2011, (ISBN 978-83-7518-284-2 s. 98-114).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Przywracanie konkurencji w sektorach zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. W: Problemy gospodarowania w Polsce. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (ISBN 978-83-62355-73-0, s. 131-143).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Liberalizacja sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego w Unii Europejskiej. W: Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka. Zeszyty Naukowe nr 607, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (ISSN 1640-6818, s. 123-130).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Ocena skuteczności instrumentów polityki antymonopolowej na przykładzie rynku transportu kolejowego. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1. Pod red. J. Sokołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (ISBN 978-83-7011-973-7, s. 921-929).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego. W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-60903-60-5, s. 177-189).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/210/original/16.pdf?1314887457
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Zawodność regulatora publicznego a zawodność mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego. W: Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom II. Pod red. J. Sokołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Jelenia Góra 2008 (ISBN 978-83-923545-5-0, s. 307-314).
 • Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego. W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 (ISBN 978-83-60903-44-5, s.18-29).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/370/original/1.pdf?1314958417
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Niedoskonała informacja i wiedza a efektywne gospodarowanie. W: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wyd. UG, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-7326-426-7, s. 42-50).
 • Anna Blajer-Gołębiewska i Małgorzata Zielenkiewicz: Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy. Tom II. Pod red. A. Manikowskiego, A. Psyka, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-89069-50-4, s. 181-190).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2006 (ISBN 83-60065-71-3, s. 50-59).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/897/original/4.pdf?1315223800
 • Ekonomia matematyczna w zadaniach. Pod red. T. Kamińskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2006 (ISBN 83-7326-346-2, s. 69-116).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania, Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005 (ISBN 83-917487-2-3, s. 77-86).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1038/original/7.pdf?1315235637
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjnosci. W: Polska Gospodarka w UE - innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania. Pod red. S. Pangsy-Kanii i G. Szczodrowskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005 (ISBN 83-89786-39-7, s. 89-99).
 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich malych i średnich przedsiębiorstw. W: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Pod red. A. Manikowskiego i A. Psyka, WWZ, Warszawa 2004 (ISBN 83-89069-66-0, s. 183-190).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1193/original/Blajer-Gdansk.pdf?1315300248
Research interests
 • Social welfare and socio-economic development
 • Institutional economics, public regulation, deregulation, models of capitalism
 • Market and government failures
 • European integration
 • Rail transport
 • Quantitative methods in economics
Other

Awards:

 • 2012 - Scholarship funded by the European Social Fund under the Operational Programme: Human Capital
 • 2011 - European Friedrich-List-Award for young transport researchers
 • 2010 - Gdańsk Scientific Society and the President’s of Gdansk Award for young scientists in the social sciences and humanities for doctoral dissertation
 • 2008 - Rector’s Award for team academic achievements for the monograph: "The effectiveness of knowledge-based economy"

Projects:

 • 2011-2013 - The structure of the real sphere and the level of social welfare in the EU countries (financed by National Science Centre)
 • 2011-2012 - Case Simulator (financed under the Operational Programme: Human Capital)
 • 2013 - The impact of the institutional environment on socio-economic development in the context of globalization and European integration (financed by UG)
 • 2012 - The impact of public regulation on social welfare (financed by UG)
 • 2011 - Possibilities of overcoming the market failures in Poland and other European countries (financed by UG)
 • 2010 - The impact of institutional environment on the effectiveness of public instruments on the example of rail transport (financed by UG)
 • 2009 - The effectiveness of public regulation in counteracting the imperfections of the market mechanism on an example of rail transport (financed by UG)