dr hab. Anita Szymańska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
226
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą on-line

we wtorki w godzinach 18.30-20.00 na platformie MS Teams.

Podczas spotkania proszę o włączenie kamery.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc1NDQwMzAtZjgxMC00MjVhLTkyYzAtY2RjODFiOGRmZmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2295231072-2e78-4e1d-9da4-2adcb83b086a%22%7d