Studia podyplomowe Start po doktorat z ekonomii

 

Nazwa studiów podyplomowychSTART PO DOKTORAT Z EKONOMII (SPDE)
Kierownik studiów podyplomowychdr Tomasz Gutowski
 Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Obsługa administracyjnaMirosława Dudek
specjalista ds. administracji, pok. 131
tel.: +48 58 523 12 48, e-mail: ekomd@ug.edu.plInformacje ogólne o Studiach podyplomowych Start po doktorat z ekonomii (SPDE)

 • Studia podyplomowe Start po doktorat z ekonomii są studiami niestacjonarnymi i trwają 4 semestry (2 lata)
 • Słuchaczami Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe II stopnia i legitymują się tytułem magistra dowolnego kierunku studiów


Informacja o uprawnieniach, jakie dają studia podyplomowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii może stanowić podstawę do realizacji działań, których efektem końcowym będzie napisanie rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii.
 • Absolwent studiów, w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomicznym UG, uzyskuje możliwość obniżenia opłaty za przeprowadzenie przewodu o wysokość opłat za studia podyplomowe.


Cel studiów podyplomowych:

 • Realizacja treści objętych programem kształcenia Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii ma na celu przygotowanie metodologiczne i organizacyjne doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Wydziałem.


Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia na Studiach podyplomowych Start po doktorat z ekonomii prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów.

Program zajęć w wymiarze 246 godzin obejmuje następujące przedmioty:

 • Metodologia badań ekonomicznych
 • Teoria ekonomii
 • Nauki o zarządzaniu
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Metody i techniki badań ilościowych
 • Źródła informacji naukowej
 • Akademia Thomson Reuters
 • Język angielski w zastosowaniach naukowych
 • Warsztaty metodologiczne
 • Seminarium dyplomowe
 • grupa przedmiotów do wyboru


Korzyści dla Absolwenta 

 • Absolwent Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą z zakresu ekonomii jako nauki społecznej, a także umiejętnościami w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, zachodzących, zarówno w układzie krajowym, jak i międzynarodowym.
 • Absolwent Studiów jest przygotowany do współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych oraz posiada umiejętność opracowywania publikacji naukowych w formie książkowej i w formie artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Absolwent posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę, która może być przydatna w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, a również do odbycia przewidzianych ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym egzaminów doktorskich.


Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Warunkiem ukończenia Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii jest uczestnictwo w 75% godzin dydaktycznych oraz sporządzenie prac zaliczeniowych przewidzianych w programie ww. studiów podyplomowych.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów.

Opłata za kształcenie

Udział w zajęciach na Studiach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 2.300 zł za semestr.


Terminy rekrutacji

Rekrutacja na tegoroczną edycję w roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzona w terminie:

Przedłużenie terminu rekrutacji i składania dokumentów.

Rejestracja w IRK do 27.09.2017 do godz. 12.00.


Składanie dokumentów do 27.09.2017 do godz. 15.00
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Internetowa Rejestracja Kandydata

Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 29.09.2017

Dokumenty rekrutacyjne (podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK, 2 fotografie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) należy składać pod adresem:

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Studia Podyplomowe Start po doktorat z ekonomii
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot (pokój 131)