Studia podyplomowe Start po doktorat z ekonomii

 

Nazwa studiów podyplomowychSTART PO DOKTORAT Z EKONOMII (SPDE)
Kierownik studiów podyplomowychdr Tomasz Gutowski
 Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Obsługa administracyjnaMirosława Dudek
specjalista ds. administracji, pok. 131
tel.: +48 58 523 12 48, e-mail: ekomd@ug.edu.plInformacje ogólne o Studiach podyplomowych Start po doktorat z ekonomii (SPDE)

 • Studia podyplomowe Start po doktorat z ekonomii są studiami niestacjonarnymi i trwają 4 semestry (2 lata)
 • Słuchaczami Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe II stopnia i legitymują się tytułem magistra dowolnego kierunku studiów


Informacja o uprawnieniach, jakie dają studia podyplomowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii może stanowić podstawę do realizacji działań, których efektem końcowym będzie napisanie rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii.
 • Absolwent studiów, w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomicznym UG, uzyskuje możliwość obniżenia opłaty za przeprowadzenie przewodu o wysokość opłat za studia podyplomowe.


Cel studiów podyplomowych:

 • Realizacja treści objętych programem kształcenia Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii ma na celu przygotowanie metodologiczne i organizacyjne doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Wydziałem.


Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia na Studiach podyplomowych Start po doktorat z ekonomii prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów.

Program zajęć w wymiarze 246 godzin obejmuje następujące przedmioty:

 • Metodologia badań ekonomicznych
 • Teoria ekonomii
 • Nauki o zarządzaniu
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Metody i techniki badań ilościowych
 • Źródła informacji naukowej
 • Akademia Thomson Reuters
 • Język angielski w zastosowaniach naukowych
 • Warsztaty metodologiczne
 • Seminarium dyplomowe
 • grupa przedmiotów do wyboru


Korzyści dla Absolwenta 

 • Absolwent Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą z zakresu ekonomii jako nauki społecznej, a także umiejętnościami w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, zachodzących, zarówno w układzie krajowym, jak i międzynarodowym.
 • Absolwent Studiów jest przygotowany do współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych oraz posiada umiejętność opracowywania publikacji naukowych w formie książkowej i w formie artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Absolwent posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę, która może być przydatna w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, a również do odbycia przewidzianych ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym egzaminów doktorskich.


Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Warunkiem ukończenia Studiów podyplomowych Start po doktorat z ekonomii jest uczestnictwo w 75% godzin dydaktycznych oraz sporządzenie prac zaliczeniowych przewidzianych w programie ww. studiów podyplomowych.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów.

Opłata za kształcenie

Udział w zajęciach na Studiach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 2.300 zł za semestr.


Terminy rekrutacji

Rekrutacja na tegoroczną edycję w roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzona w terminie:

 

 1. Rejestracja w IRK: 11.07.2018 - 10.09.2018
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.09.2018 - 20.09.2018
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 25.09.2018

 

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. 

Internetowa Rejestracja Kandydata

 


Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 29.09.2017

Dokumenty rekrutacyjne (podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK, 2 fotografie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) należy składać pod adresem:

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Studia Podyplomowe Start po doktorat z ekonomii
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot (pokój 131)