Studia Podyplomowe Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym

 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 SopotREKRUTACJA ONLINE JUŻ TRWA

2017/2018

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/login.web

ZAPRASZAMY

 

KAPITAŁ LUDZKI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM


Studia przeznaczone są dla absolwentów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, którzy pragną zdobyć wiedzę na temat gospodarowania kapitałem ludzkim w globalizującym się świecie, tak by móc ją wykorzystać zarówno w korporacjach transnarodowych, jak i przedsiębiorstwach polskich, włączających się aktywnie w międzynarodową współpracę gospodarczą. Przemiany, zachodzące w gospodarce międzynarodowej, wynikające z liberalizacji obrotów handlowych i finansowych, nasilająca się migracja w skali globalnej,  łatwość, jak również  coraz krótszy czas podróżowania, dynamiczny rozwój edukacji w wielu krajach, rewolucja informatyczna sprawiły, że przedsiębiorstwa - konkurujące na międzynarodowym rynku - poszukują talentów na całym świecie. Zmieniła się również sama praca, jej formy i sposoby świadczenia. Ludzie coraz częściej ludzie pracują w wielokulturowych zespołach, połączeni wspólnymi celami, co z jednej strony przyczynia się do transferu wiedzy i umiejętności, ale z drugiej strony może prowadzić do szeregu konfliktów i nieporozumień. 

Oferta jest skierowana zarówno do pracowników działów personalnych w przedsiębiorstwach instytucjach, jak również absolwentów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje, poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku pracy.

Program zajęć w wymiarze 190 godzin obejmuje m.in.:
 • Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkim
 • Psychologia w biznesie
 • Elementy prawa pracy
 • Zarządzanie działem personalnym
 • Pozyskiwanie, motywowanie, ocenianie, rozwój i doskonalenie pracowników 
 • Migracje międzynarodowe
 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • Uwarunkowania kulturowe
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo i władza, Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • Stres i wypalenie zawodowe. 

Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wykładanych przedmiotów oraz po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Termin rekrutacji: do 19 października 2017 r. – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Odpłatność:    3600 PLN za dwa semestry (możliwość wpłat ratalnych)
Wymagane dokumenty:
 • podanie wygenerowane w systemie IRK
 • świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • 2 fotografie

PRZYDATNE INFORMACJE:
Kierownik studiów: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, simpson@ug.edu.pl
Sekretariat: mgr Wioletta Zakrzewska ekhz@panda.bg.univ.gda.pl,
tel. 58 523-13-90

Dodatkowe informacje:    http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_kl/index.html?lang=pl

Organizacja zajęć: Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele

Adres:    Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Handlu zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot (pokój 302)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Program IV edycji studiów


zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 roku, uwzględniający Krajowe Ramy Kwalifikacji, z wyszczególnieniem liczby godzin poszczególnych przedmiotów i punktów ECTS.

Do pobrania