Studia Podyplomowe Integracja Europejska. Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich.

OŚRODEK BADAŃ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
UL. ARMII KRAJOWEJ 119/120 SOPOT
POK. 118
058 523 12 21, 058 523 12 23
E-MAIL: EUROPA@GNU.UG.EDU.PL
Kierownik Studiów: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

 • Cel, efekty kształcenia i kadra

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz do późniejszego realizowania i rozliczania takich projektów. Studia podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich  prowadzone są  z naciskiem na zajęcia warsztatowe i zagadnienia praktyczne, co szczególnie wyróżnia je spośród innych tego typu dostępnych dla studentów
Program zajęć warsztatowych będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb grupy.
Wykładowy  to wysoko wykwalifikowani  praktycy życia gospodarczego i samorządowego, a także urzędnicy biorący bezpośredni udział w procesie wdrażania funduszy UE w Polsce oraz pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego realizujący projekty europejskie. Zajęcia bazują na aktualnych przepisach i możliwościach aplikowani o środki UE. Dodatkowo absolwent posiada nie tylko wiedzę z zakresu projektów UE, ale zna także ogólną metodologię kierowania projektami i podstawy prawa zamówień publicznych.


 • Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia)


Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia, wymaganej liczby punktów ECTS.

Uzyskanie świadectwa jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji umożliwiających zajmowanie się projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę, na którą składają się elementy międzynarodowych stosunków gospodarczych – integracji gospodarczej w Europie, kierowania projektami, podstaw prawnych realizacji projektów.  Jest on przygotowany do współpracy z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi we wdrażaniu funduszy UE w Polsce. Dzięki dużemu naciskowi na zajęcia praktyczne, absolwent studiów podyplomowych zaraz po ukończeniu kształcenia posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędna do aplikowania o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich oraz dalszego kierowania i rozliczania takich projektów.  


 • Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna:


Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny, projektor. Warsztatowa część zajęć odbywać się będzie w sali komputerowej, z wykorzystaniem generatorów wniosków aplikacyjnych i płatniczych.

 • Sposób prowadzenia zajęć:


Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w formie konwersatoriów i warsztatów ćwiczeniowych, które pozwalają na bezpośredni kontakt słuchaczy z wykładowcami oraz w formie wykładów.  

 • Działalność naukowa lub naukowo-badawcza:


Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych odbywają się w oparciu o prowadzone w jednostce badania naukowe (słuchacz ma kontakt z najnowszymi wynikami badań, które przekazywane są przez wykładowców w trakcie trwania zajęć).


 PROGRAM

 

1Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej12
2Kierowanie projektami24
3Programy operacyjne - wdrażanie EFS8
4Programy operacyjne - wdrażanie EFRR8
5Programy operacyjne - wdrażanie Funduszu Spójności8
6Pozastrukturalne źródła finansowania projektów UE16
7Prawo zamówień publicznych w projektach europejskich16
8Sprawozdawczość i kontrola w projektach UE16
9Warsztaty - opracowywanie dokumentacji projektowej 72
     Razem godzin180 • Tryb, koszt i czas trwania Studiów

Tryb: Studia zaoczne, zajęcia w piątki (16.15 - 20.15) i soboty (8.00 - 15.15.) co 2 tygodnie
Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 1 600 PLN za semestr (podana wysokość opłat dotyczy roku akademickiego 2012/2013)
Wymiar godzin: 180

 • Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
  • uczestniczenie w zajęciach
  • zdanie testu na zakończenie Studiów
  • przygotowanie projektu pozyskiwania środków unijnych (w ramach warsztatów)
 • Zasady naboru:
  • Podanie do kierownika studiów o przyjęcie/podanie o przyjęcie na studia
  • Życiorys/kwestionariusz
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin składania dokumentów: rekrutacja ciągła

Obsługa administracyjna:

mgr Kamila Kałędkiewicz
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
058 - 523 12 21, 058 523 12 23
e-mail: europa@gnu.ug.edu.pl