Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 15 października 2012 roku

Na podstawie § 77 i 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego  Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii

Wymogi:

 • uzyskany stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie: makroekonomii, gospodarki opartej na wiedzy, zastosowania metod ilościowych do badań procesów gospodarczych;
 • doskonała znajomość języka polskiego oraz co najmniej dobra przynajmniej dwóch z trzech języków proceduralnych UE;
 • biegła umiejętność pracy na komputerze;
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego;
 • doświadczenie przy realizacji projektów o charakterze badawczym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.Termin i miejsce składania dokumentów:  do 12.11.2012 r.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii, pokój 204,
ul. Armii Krajowej 119/121; 81-824 Sopot
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 14.11.2012 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski