Gala Absolwentów WE UG 2022

Opublikowano 21 listopada 2022 roku

W dniu 18 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Studiów Magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego roku akademickiego 2021/2022 następujących kierunków i specjalności:

Kierunek Biznes i Technologia Ekologiczna (kierunek interdyscyplinarny prowadzony z Wydziałem Chemii)

Kierunek Telemedycyna i Projekty w Ochronie Zdrowia. Health Care Technology (kierunek interdyscyplinarny prowadzony z Wydziałem Prawa i Administracji)

Kierunek Ekonomia:

 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • E-commerce
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości


Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 • Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • Handel Zagraniczny
 • International Business (specjalność w języku angielskim)
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowe Strategie Marketingowe
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
 • Biznes Międzynarodowy


Uroczystość otworzyła Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Po wysłuchaniu Hymnu Polski oraz pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, powitała zaproszonych na uroczystość gości: Pana Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, przedstawicieli pracodawców, Profesorów, a przede wszystkim przybyłych na uroczystość Absolwentów i towarzyszących im bliskich.

Pani Dziekan, składając gratulacje Absolwentom, odniosła się do wiedzy, umiejętności i kompetencji Absolwentów, zwracając uwagę na ich dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zdolność współpracy i dostrzegania pojawiających się nowych szans i wyzwań. Podsumowując wystąpienie,  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu, złożyła życzenia sukcesów w pracy zawodowej oraz zachęciła do dalszego rozwoju osobistego.

Pan Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego, odniósł się w swoim wystąpieniu do wartości uniwersyteckiego wykształcenia oraz potrzeby ciągłego rozwoju, nawiązując także do wątków historycznych i alegorii związanej z legendą o Zeusie i Europie, tym samym odnosząc się do powstania nazwy kontynentu europejskiego. Na koniec swojego wystąpienia Pan Prorektor pogratulował wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów, życząc im wielu sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.


Następnie głos zabrała Pani Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz, która zaprosiła osoby, które uzyskały lokaty i najwyższe średnie ocen w ramach toku studiów.

Pan Prorektor, dr hab. Arnold Kłonczyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wręczyli nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.
Pan Prorektor i Pani Dziekan wręczyli następnie podziękowania i nagrody za wyróżniającą działalność społeczną na rzecz środowiska akademickiego i osiągnięcia sportowe.

Wyróżnienia za wyróżniającą działalność społeczną otrzymali absolwenci studiów magisterskich:

Pani mgr Natalia Kasprowicz (Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu), Pani mgr Magdalena Krot (Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu), Pan mgr Bartłomiej Liszewski (Koło Naukowe HaZet), Pani mgr Adrianna Franczak, Pani mgr Magdalena Reszka i Pan mgr Kacper Zdrojkowski (Naukowe Koło Logistyki).

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe otrzymali absolwenci studiów magisterskich:

Pan mgr Jakub Grzywacz (I miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w typie uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu)
Pan mgr Piotr Formaniewicz (I miejsce indywidualnie w typie uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce bieg na 100 m oraz II miejsce drużynowo w typie uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce).


Absolwenci, którzy uzyskali lokaty, najlepsze średnie na specjalnościach oraz wyróżnienia za działalność społeczną i sportową, zostali uhonorowani nagrodami i upominkami ufundowanymi przez EU-Consult (reprezentowany przez pana Krzysztofa Gutta), Flex Poland (reprezentowany przez panią Anetę Czoske i pana Macieja Filareckiego), State Street (reprezentowany przez panią Agatę Torbińską) oraz Uniwersytet Gdański.


Po wręczeniu lokat, nagród i wyróżnień, głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie w imieniu przedstawicieli pracodawców Pana Macieja Filareckiego Dyrektora IT, Flex Poland. Pan Dyrektor Maciej Filarecki nawiązał do rozwoju uczelni, prowadzonych projektów i doświadczeń we współpracy nauki z biznesem, nakreślił także perspektywy rozwoju oraz potencjał kompetencji Absolwentów. Zwrócił uwagę na to, że podobnie jak w czasie studiów bywają chwile sukcesów i porażek, a jednak dzień wręczenia dyplomów symbolizuje wykorzystanie szans i pokonanie trudności, tak również w życiu zawodowym absolwenci napotkają wiele szans i możliwości, ale również trudniejszych chwil. Zaapelował, aby się nigdy nie poddawać i wykorzystując swoje kompetencje, możliwości, wiedzę i kompetencje, dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów. Na koniec swojej wypowiedzi Pan Dyrektor złożył jeszcze raz gratulacje Absolwentom, życząc im nieustawania w rozwoju.

Pani Prodziekan, Magdalena Markiewicz poprosiła następnie o zabranie głosu w imieniu Absolwentów:

Panią mgr Sylwię Pogorzelską (Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia),

Panią mgr Beatę Wieczorkiewicz (Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia, studia niestacjonarne II stopnia), reprezentującą pierwszy rocznik absolwentów kierunku,

Pana mgr Chanju Banda (Międzynarodowe stosunki gospodarcze, International Business, studia stacjonarne II stopnia).

Absolwenci w piękny sposób przedstawili wartość spędzonego czasu na studiach na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Pani mgr Sylwia Pogorzelska przypomniała ważne chwile z czasu nauki na Wydziale, odnosząc się do tego, w jaki sposób wpływają one na przyszłość absolwentów. Podkreśliła jak wiele, dzięki wiedzy i poczuciu sprawczości, zależy teraz od nich samych, formułując hasło „To zależy - od nas”. Podziękowała także licznie obecnym rodzinom wszystkich absolwentów za wspieranie ich w rozwoju i edukacji.
Pani mgr Beata Wieczorkiewicz szczególną uwagę zwróciła na relacje dotyczące współpracy z wykładowcami podczas zajęć i seminariów oraz przyjaźnie zdobyte podczas studiów, które stanowią wielką wartość. Podkreśliła także, jak ważne jest podążanie za swoimi marzeniami przez całe życie.
Pan mgr Chanju Banda nawiązał do tego, jakimi kryteriami kierował się, gdy wybierał studia, jak wiele zdobył w tym czasie nowych umiejętności i kompetencji podczas zajęć i wizyt studyjnych. Podkreślił też, że wiedza jest tą wartością, która przetrwa wszystkie dobra materialne, jest trwała i warta jej ciągłego, dalszego zdobywania.
Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomu ukończenia studiów wszystkim Absolwentom.

Pan Prodziekan ds. nauki, dr hab. Przemysław Borkowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszał kolejno Absolwentów poszczególnych kierunków, specjalności i seminariów.

Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Biznes i Technologia Ekologiczna, Telemedycyna i Projekty w Ochronie Zdrowia. Health Care Technology, Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, w tym absolwenci specjalności International Business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Dyplomy wręczała Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego wraz z promotorami poszczególnych seminariów.


Po wręczeniu wszystkich dyplomów i gratulacji Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, podziękowała wszystkim Gościom i ich bliskim za przybycie na Galę Absolwentów 2022, a następnie poprosiła o powstanie i wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej.

Spotkanie zakończyło się sesją niezwykłych pamiątkowych zdjęć Absolwentów wszystkich kierunków i specjalności.


Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom
 Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
ukończenia studiów na naszym Wydziale,
życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

Zdjęcia z Gali Absolwentów 18.11.2022 r.

plik ZIP  (wielkość paczki 1.1 GB) Plik dostępny do 31.12.2022r.

W sprawach związanych z Galą Absolwentów uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: GalaAbsolwentowWEUG@ug.edu.pl