Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 19 lutego 2014 roku

Na podstawie § 77 i 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Katedrze Mikroekonomii


Wymogi:

 • uzyskany stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie: mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej
 • biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: do 21.03.2014 r.:

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, p. 112,
ul. Armii Krajowej 119/121; 81-824 Sopot


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 24.03 2014 r.

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski