Projekt CRISTAL

Opublikowano 12 października 2022 roku

Synchronizacja różnych gałęzi transportu, zwiększenie udziału przewozów towarowych w Europie żeglugą śródlądową o 20 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu 80 proc. niezawodności tej żeglugi – to główne cele projektu badawczo-naukowego CRISTAL, realizowanego w konsorcjum m.in. przez Wydział Ekonomiczny UG. Wartość finansowania projektu, przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa, to blisko 7,7 mln EUR.

„Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways’ (CRISTAL)”, to trzyletni projekt, którego liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania.

Partnerami, poza Uniwersytetem Gdańskim, są m.in. Fraunhofer, University of Newcastle upon Tyne, University of Antwerp, ALICE, VNF, KTI, Euromobilita, Infrastrutture Venete i in.  Łącznie przy projekcie współpracować będzie 16 podmiotów z dziewięciu krajów.

- Mówiąc ogólnie CRISTAL zajmie się synchronizacją różnych gałęzi transportu przy użyciu Internetu Rzeczy, tworząc platformę płynnej łączności między różnymi użytkownikami transportu - tłumaczy dr hab. Ernest Czermański z Wydziału Ekonomicznego, kierownik projektu po stronie UG.

- Rolą Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jest opracowanie przy współpracy z gdyńskim operatorem intermodalnym VAN Cargo modeli biznesowych pozwalających osiągnąć udział żeglugi śródlądowej na poziomie 20 proc. na określonych relacjach handlowych, krajowych i międzynarodowych w zmiennych warunkach nawigacyjnych, na głównych szlakach wodnych Polski

- Wisły i Odry, a następnie przetestowanie ich wykonalności w warunkach rzeczywistych.

Zespół UG będzie też współtworzył metodologię badań pilotażowych dla całego projektu, w tym pilotaży realizowanych na rzece Po (Włochy) oraz Sekwanie i Mozeli (Francja).

- Jako lider pakietu roboczego nr 9 będziemy testować możliwości synchromodalnej organizacji przewozów ładunków skonteneryzowanych, półmasowych (nawozy) oraz masowych (zboża) i szybkiego reagowania na zmiany warunków technicznych przewozów i w konsekwencji modyfikacji łańcucha dostaw względem pierwotnego – dodaje dr hab. Ernest Czermański.

W tym celu UG zorganizuje i będzie nadzorować cztery rejsy towarowe: trzy w relacjach krajowych oraz jeden w relacji Polska – Belgia (Antwerpia). Przy tej okazji, w ścisłej współpracy z L-IliM z Poznania, stworzone zostaną podstawy infrastruktury Internetu Rzeczy na Wiśle dla celów informacyjnych o stanie wody pod kątem nawigacyjnym (wypracowanie prototypu interaktywnej, samowystarczalnej energetycznie boi).

Drugim obszarem badań realizowanych przez UG będzie społeczna świadomość i poziom akceptacji użeglownienia dróg wodnych śródlądowych. To zagadnienie wydaje się być równie ważne dla rozwoju funkcji transportowych polskich rzek, zwłaszcza tych ujętych w Konwencji AGN, o znaczeniu międzynarodowym.

- Na podstawie wyników badań wypracowane będą rekomendacje dla polityki UE w zakresie komunikacji i promocji żeglugi śródlądowej jako ważnej alternatywy dla transportu drogowego, przyczyniającej się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a tym samym mieszczące się w Nowym Zielonym Ładzie – mówi kierownik projektu po str. UG.

Wartością dodaną projektu będzie najnowsza wiedza dla studentów specjalności transportowych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w zakresie synchronizacji i optymalizacji przewozów przy udziale żeglugi śródlądowej.

Biznesowym partnerem wspomagającym UG w projekcie będzie Deepwater Container Terminal Gdańsk, żywo zainteresowany rozwojem funkcji transportowej Wisły jako alternatywy zwłaszcza dla transportu drogowego.

W skład zespołu z Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowanego w realizację projektu wchodzą: dr hab. Ernest Czermański, prof. UG (kierownik projektu), dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG, dr Adam Borodo, dr Aleksandra Gus-Puszczewicz i dr Małgorzata Bielenia.


Źródło UG