Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Opublikowano 29 sierpnia 2022 roku

"Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology"




Zapraszamy na studia na unikatowym i pierwszym w Polsce kierunek "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Obecnie trwa nabór na już trzeci rocznik tego kierunku, a w lipcu 2022 r. studia ukończyli pierwsi absolwenci kierunku "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology". Gratulujemy!!!

Jest to kierunek łączący teorię z praktyką na studiach niestacjonarnych II stopnia obejmujący zagadnienia ekonomiczne, prawne i techniczne. Program tego kierunku odpowiada na potrzeby społeczne i wykorzystuje możliwości związane z rozwojem technologicznym.

Programy tego rodzaju prowadzą najlepsze światowe uczelnie, w tym europejskie i amerykańskie m.in.:  Harvard University (Healthcare Management) oraz the Stanford University (The Department of Health Research and Policy).


Szczegółowe informacje i program studiów: Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia


Na Uniwersytecie Gdańskim zajęcia na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” prowadzone są na kierunku interdyscyplinarnym, na dwóch wydziałach: na Wydziale Ekonomicznym (odpowiedzialnym również za rekrutację na ten kierunek) oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Informacje o kierunku "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology": Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowie - film YT

Wykładowcami na kierunku "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" są eksperci z trzech pomorskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia.

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to kierunek, który z pewnością usprawni pracę w służbie zdrowia. Jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość, mając na celu poprawę zdrowia pacjenta.

Wprowadzanie do ośrodków ochrony zdrowia oraz upowszechnianie w społeczeństwie systemów telemedycznych prowadzi do wzrostu komfortu pracy lekarzy i pacjentów i do ułatwienia dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi.

Dodatkowo telemedycyna umożliwia zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i nadzorowanie wyników jego leczenia, prowadzi również do zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów i zredukowania kosztów ich dojazdu do szpitali.

Co istotne, stosowanie systemów telemedycznych umożliwia także uzyskanie szybkiej diagnozy w ratownictwie medycznym, ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub w wypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

Absolwenci kierunku są gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami. Poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiedzą się jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach zdrowia. Otrzymają również kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji.

Informacje o rekrutacji na kierunek:

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK: do 7 września 2022 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów: 14 września 2022 r.
  • składanie dokumentów: od 15 do 19 września 2022 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 19 września 2022 r.



DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

ZASADY REKRUTACJI:
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)

OPŁATY ZA STUDIA:
opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 970 zł

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://studenci.irk.ug.edu.pl/