Uchwała Nr 118/23/RDEif

Uchwała Nr 118/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Emirgenie Nikolli stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 93/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
  2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 28 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm. w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (Zarządzenie nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:

wyznaczyć prof. dr hab. Katarzynę Żukrowską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Emirgenie Nikolli stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.Wynik głosowania:
uprawnionych: 27 osób; obecnych: 21 osób;
oddano głosów: 21
ZA - 21
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego