Uchwała Nr 103/23/RDEif

Uchwała Nr 103/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse z dnia 15 czerwca 2023 roku

Na podstawie:

  1. § 22 oraz § 24 ust. 4 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;
  3. oraz – w zakresie trybu posiedzenia – na podstawie art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);

 

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 15 czerwca 2023 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 36 osób; obecnych: 23 osoby;
oddano głosów: 23
ZA - 23
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego