Uchwała Nr 19/23/RDEif

Uchwała Nr 19/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
z dnia 19 stycznia 2023 roku

Na podstawie:

  1. § 22 oraz § 24 ust. 4  Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;


w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 19 stycznia 2023 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 36 osób; obecnych: 30 osób;
oddano głosów: 30
ZA - 30
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego