Uchwała Nr 5/20/RDEif

 Uchwała Nr 5/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr. Macieja GieruszaNa podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gierusza w składzie:

 1. dr hab. Przemysław Borkowski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Teresa Martyniuk - promotor
 3. prof. dr hab. Zbigniew Luty - recenzent
 4. dr hab. Marzena Remlein - recenzent
 5. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - członek
 6. dr hab. Dorota Ciołek - członek
 7. dr hab. Leszek Czerwonka - członek
 8. dr hab. Maria Jastrzębska - członek
 9. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka - członek
 10. dr hab. Leszek Pawłowicz - członek
 11. dr hab. Ewelina Sokołowska - członek
 12. dr hab. Anna Zamojska - członek

 

§ 2.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gierusza.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 17
Głosów ważnych: 17
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 17
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego