Uchwała Nr 4/20/RDEif

Uchwała Nr 4/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gierusza i dopuszczenia jej do publicznej obrony


Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Zbigniewa Lutego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dr hab. Marzeny Remlein z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Macieja Gierusza nt. „Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego” i dopuszcza ją do publicznej obrony.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 17
Głosów ważnych: 17
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 17
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego