Uchwała Nr 3c/20/RDEif

 Uchwała Nr 3c/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Andrzeja Poszewieckiego


Na podstawie art. 18a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dorobkiem i osiągnięciami w działalności naukowo-badawczej dr. Andrzeja Poszewieckiego, powołuje dr hab. Beatę Majecką z Uniwersytetu Gdańskiego na sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Andrzeja Poszewieckiego.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 18
Głosów ważnych: 18
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 17
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego