Uchwała Nr 2/20/RDEif

Uchwała Nr 2/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie nadania dr Alinie Gryni stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse


Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje dr Alinie Gryni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Aliny Gryni, iż osiągnięcia naukowe dr Aliny Gryni po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stanowią znaczący wkład autora w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse.


§ 2.


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 19
Głosów ważnych: 19
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 16
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 3
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego