Praktyka ERASMUS+

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą skorzystać z możliwości wyjazdu za granicę w celu odbycia dwu lub trzymiesięcznej (60 lub 90 dni) praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Pozyskiwane przez uczelnię środki finansowe pozwalają na realizację praktyki zagranicznej  studentów.

 

Myślisz o odbyciu praktyk w ramach programu Erasmus+?


Poniżej dowiesz się co, gdzie, kiedy i jak należy zrobić, żeby wyjechać, w celu odbycia dwu lub trzymiesięcznej (60 lub 90 dni) praktyki w ramach unijnego Programu Erasmus+.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst od początku do końca. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Pozwoli to zaoszczędzić Twój czas.

 
Kto może wyjechać na praktykę w roku akademickim?

Studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i tegoroczni absolwenci.

Na staż nie mogą wyjechać studenci przebywający na urlopie dziekańskim lub innym.

Udział w programie na ostatnim roku studiów.

Absolwent uczelni- kandydat musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jako ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta. Wyjazd musi odbyć się (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Student ma możliwość ponownego udziału w programie, jeśli zrealizował praktykę w ramach programu LLP-Erasmus lub nowego Erasmus+, a czas trwania praktyki, zsumowany z poprzednimi wyjazdami na tym samym stopniu studiów (na studia i praktykę) nie przekracza 12 miesięcy.

Studenci korzystający z wyjazdów na studia w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę.

 

Uwaga!

Wyjazd nie zwalnia z obowiązku złożenia pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów UG.

 


Zasady programu

 

 • Zainteresowany student samodzielnie wyszukuje i nawiązuje kontakt z instytucją, w której chciałby odbywać praktykę. Wybrana placówka potwierdza swoją gotowość przyjęcia studenta na praktykę poprzez przygotowanie dla niego Listu Intencyjnego (Letter of Intent).
 • Na praktykę studencką w ramach Programu Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej na przykład przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, biblioteki.
 • Instytucja, w której student odbywa praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.
 • Zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.
 • Praktyka nie może być realizowana w: instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.
 • Praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi trwać 2 lub 3 miesiące (60 lub 90 dni) w okresie od 15 października 2015 do 15 września 2016. Termin 15.09.2016 r. jest ostatecznym terminem zakończenia udziału w praktyce.
 • Jeśli student decyduje się przebywać na praktyce dłużej niż ustalony termin podczas rekrutacji, wiąże się to z finansowaniem wyjazdu we własnym zakresie.

 

Uwaga!

Złożenie w Dziekanacie potwierdzenia odbycia praktyki zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ do dnia egzaminu dyplomowego umożliwi uwzględnienie tego faktu w suplemencie dyplomu.

Za odbycie praktyki nie są przyznawane punkty ECTS.

Doktoranci mają możliwość wpisu o odbyciu praktyki zagranicznej do indeksu doktoranta.

 

Stypendium

 

 • Wysokość grantu jest uzależniona od kraju odbywania praktyki. Kraje docelowe zostały podzielone przez Komisję Europejską na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania.
 • W roku 2015/2016 kwoty dofinansowania są następujące:
 • I grupa krajów: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy: 600 € (na miesiąc pobytu);
 • II grupa krajów: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja: 500 € (na miesiąc pobytu);
 • III grupa krajów: Bułgaria, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii),  Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry: 400 € (na miesiąc pobytu).

 

 

Wymagane dokumenty


 1. Letter of Intent (List intencyjny), przygotowany dla studenta chcącego wziąć udział w praktyce przez instytucję goszczącą, poświadczający gotowość tej instytucji do przyjęcia studenta na praktykę.
 2. Formularz Stypendysty Erasmus+ - Praktyki, zwierający m. in. dane studenta, miejsce odbywania praktyki i planowany czas pobytu za granicą, który musi zawierać podpis Prodziekana ds. Studenckich WE. Podpis ten jest wyrazem zgody na plany wyjazdowe studenta – na wybór instytucji docelowej oraz czasu pobytu na praktyce.

 

 

 System rekrutacji jest 2-etapowy


Etap I

 
Rekrutacja odbywa się na Wydziale Ekonomicznym UG.

Biorą w niej udział wszyscy studenci WE. Kwalifikacji studentów na praktykę za granicą dokonuje Prodziekan ds. Studenckich WE kierując się następującymi kryteriami:
 • potwierdzeniem w Liście Intencyjnym gotowości przyjęcia studenta na praktykę przez instytucję goszczącą
 • znajomością języka obcego (języka roboczego instytucji przyjmującej),
 • dobrymi wynikami w nauce,
 • motywacją do wyjazdu,
 • kulturą osobistą kandydata,
 • działalnością na rzecz Wydziału i Uniwersytetu.

UWAGA - na formularzu musi znajdować się średnia z ocen, obliczona i potwierdzona przez dziekanat.

 

Etap II

Po rekrutacji na Wydziale Ekonomicznym student przekazuje wymagane dokumenty do rekrutacji uczelnianej, gdzie aplikować mogą wszyscy studenci UG. Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów dokonuje ostatecznego wyboru uczestników programu.
 

 

 

 

Terminy

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Wymiany Zagranicznej Studentów (Rektorat, pok. 318) od 1 czerwca 2015 r.  godz. 8:30

Rekrutacja będzie trwała do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00.

Rekrutacja może zakończyć się wcześniej w przypadku wykorzystania wszystkich środków na dofinansowanie wyjazdów.

Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie do wyjazdów dla ok. 32 osób (dokładna liczba uczestników zależy od wyboru kraju docelowego i powiązanej z nim kwoty grantu).

W przypadku dużego zainteresowania wyjazdami powstanie lista rezerwowa.

 

Dodatkowe informacje:

 

 
Uczelnianym koordynatorem praktyk w ramach Programu Erasmus+ jest mgr Justyna Kowalska Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus, Rektorat UG, pok. 115 (I piętro), nr tel.: 58 523 24 42, justyna.kowalska@ug.edu.pl, godziny pracy: pon., wt. i śr. 08.30-12.30, czw. i pt. 10.00-14.00.


W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

Wzory dokumentów

Uczelniane strony poświęcone praktykom w ramach Erasmus+: www.ug.edu.pl  »Nauka i rozwój » Współpraca międzynarodowa » Erasmus+ 2014-2020 » wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke


Więcej informacji.