Publikacje

Od 1990r. OBIE wydaje "Working Papers" (kontynuacja "Materiałów i Opracowań" z lat 1985-1989). Rocznie wydawane są 3-4 numery zawierające opracowania własne oraz artykuły współpracujących naukowców. Efektem projektów badawczych oraz konferencji naukowych są publikacje.

 

Publikacje pracowników:

Prof. Andrzej Stępniak

Dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG

Dr Joanna Stefaniak

Dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi

Dr Maciej Krzemiński

Dr Aleksandra Borowicz

 Do tej pory w OBIE zostały wydane następujące książki:

 • "Europa w obliczu aktualnych wyzwań", red. A. Borowicz, A.Stępniak, Gdańsk 2016
 • "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski", A. Borowicz, Gdańsk 2016
 • "10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy", red. Ewa Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński, Gdańsk 2014
 • "Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej" red. E. Latoszek, A. Stępniak, Sopot 2014
 • "Polska w strefie euro - wyzwanie czy konieczność?", red. A. Stępniak, M. Krzemiński, Sopot 2013
 • "Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski", S. Umiński, Sopot, 2012
 • "European Integration Process in the New regional and Global Settings”, red. I. Kotowska, E. Latoszek, A. Nowak, A. Stępniak, Warszawa 2011
 • "Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji", red. A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefaniak-Kopoboru, A. Zabłocka Abi-Yaghi, Sopot 2011
 • "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego”, red. S. Umiński, Sopot, 2010
 • "Wybrane problemy integracji europejskiej”, red. A. Stepniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Sopot 2009
 • "Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw”, A. Zabłocka, 2008
 • " Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw a polityka konkurencji Unii Europejskiej:, A. Zabłocka, Warszawa 2007
 • " Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Efekty dla kraju u regionu”, A. Stępniak, M. Krzemiński, Sopot 2006
 • "Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie”, red. J. Stefaniak, E. Ignaciuk, PTE, Gdańsk 2006
 • "Strategie przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich”, A. Stępniak,  OBIE, UG, Gdańsk 2005 
 • "Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia”, A.Stępniak, J.Kuczewska, Gdańsk  2004
 • "Strefa euro – wyzwanie dla Polski” red. A.Z. Nowak, A. Stępniak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
 • "EU Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership", J. Kułakowski, A. Stępniak, S. Umiński, Gdańsk 2002
 • "Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski", S. Umiński, Gdańsk 2002
 • "Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej” red. A.Stępniak, UKIE, 2001
 • "EU Adjustment to Eastern Enlargement. Polish and European Perspective", A. Zielińska-Głębocka, A. Stępniak, Gdańsk, 1999
 • "Polska-Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne", K. Gawlikowska-Hueckel (red.), wyd. UG, Gdańsk 1998
 • "Możliwości wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy w obszarze UE", A. Stępniak, S. Umiński, wyd. UG, Gdańsk 1998
 • "Poland and the European Union - Between Association and Membership", P.Ch. Mü ller-Graff, A. Stępniak, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.
 • "The Nordic-Baltic Europe: Integration Risks, Barriers & Opportunities", J.W. Owsiński and A. Stępniak, Warsaw-Sopot 1997
 • "Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej", A. Zielińska-Głębocka, wyd. UG, Gdańsk 1997
 • "Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski", A.Zielińska-Głębocka (red.), wyd. UG, Gdańsk 1997
 • "Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego", A.Zielińska -Głębocka, wyd. UG, Gdańsk 1996
 • "Integracja regionalna i transfer kapitału", A. Stępniak, wyd. UG, Gdańsk 1996
 • "Transformation and Integration in Europe. Adjustment of Polish Economy", A. Zielińska-Głębocka, A.Stępniak, K. Gawlikowska- Hueckel (eds), Gdańsk 1994
 • "Polska - EWG. Wybrane aspekty dostosowań w świetle Rynku 1992 i Umowy o Stowarzyszeniu", K. Gawlikowska-Hueckel, A.Stępniak, A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 1993
 • "Polska - WE. Możliwości Inwestowania na obszarze Wspólnoty", A. Stępniak, S. Umiński, Gdańsk 1993
 • "Transformation and Integration. Polish - Swedish Perspective", red. A. Evans, P. Falk, Umea 1992
 • "Transformation and Integration. The New Association Agreements", red. A. Evans, P.Falk, Umea 1992
 • "Wybrane problemy międzynarodowej współzależności gospodarczej", pod red. M. Piankowski, A. Zielińska-Głębocka, wyd. Ośrodek Badań EWG i Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem UJ, Gdańsk 1990
 • "Industrial Policy in the EEC and CMEA", red. A. Stępniak, A. Zielińska-Głębocka, wyd. Ośrodek Badań EWG, Gdańsk 1988
 • "Umweltschutz in Ost- und Westeuropa", red. K. Tudyka, Opladen, 1987
 • "Structural Changes in the EC", red. A. Stępniak, M. Will, wyd. Ośrodek Badań EWG i Europa-Institut, Saarbruecken 1985