O Katedrze

Katedra Ekonomiki
Integracji Europejskiej


ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 058 523 12 23
fax. 058 523 13 70

e-mail:
obie@panda.bg.univ.gda.pl

Historia Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej została utworzona w 1996 r. początkowo pod nazwą Katedra Jean Monnet, na bazie grantu Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair przyznanego prof. Annie Zielińskiej-Głębockiej w 1993 r. na prowadzenie studiów europejskich w zakresie ekonomii. Obecną nazwę Katedra otrzymała w 2001r.

W Katedrze pracuje obecnie 5 osób: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - kierownik, prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, dr Joanna Kuczewska, dr Anna Golejewska, dr Tomasz Brodzicki.

Kierunki badań naukowych

Badania naukowe pracowników Katedry mieszczą się w ramach ekonomii integracji europejskiej, ekonomii regionalnej oraz ekonomii międzynarodowej i dotyczą takich problemów jak: teoria integracji, handel międzynarodowy i polityka handlowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność regionalna i przemysłowa oraz rozwój regionalny w krajach UE, lokalizacja działalności gospodarczej na obszarze Polski i UE, czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego w warunkach integracji, konkurencyjność przedsiębiorstw, benchmarking działalności przemysłowej, skuteczne zarządzanie projektami.

Monografie i podręczniki Katedry

 • A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wyd.  Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
 • A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (red.) Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji”, Wyd. UG , w druku
 • A. Zielińska-Głębocka, A. Golejewska (red.) EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, Wyd. UG, w druku
 • Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej), red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. UG, Gdańsk 2008
 • A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Aspekt teoretyczny, Wyd. UG, Gdańsk 2008
 • J. Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007
 • T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. UG Gdańsk 2003
 • K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wyd. UG, Gdańsk 2002
 • Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2000
 • A. Zielińska-Głębocka, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wyd. UG, Gdańsk 1997
 • A. Zielińska-Głębocka, Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wyd. UG, Gdańsk 1996

Funkcje pracowników Katedry poza uczelnią, szczególne nagrody, osiągnięcia naukowe i organizacyjne

 • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, od 2005 r. poseł na Sejm RP V i VI kadencji; od 2002 r. członek; od 2008 r. wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej
 • prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska w latach 2008-2010 – Dyrektor Zarządzający w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie
 • dr Joanna Kuczewska, beneficjentka grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Jean Monnet Poland; wykładowca MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, nagroda Rektora UG za wyróżnioną pracę doktorską
 • dr Anna Golejewska, Ekspert Ministerstwa Gospodarki do oceny merytorycznej projektów składanych w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach obszaru wsparcie „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw” Priorytet VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” na okres 2007-2013
 • dr Tomasz Brodzicki, współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, beneficjent stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2004-2005, wyróżniony za pracę doktorską, ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. polityki innowacyjnej

Inne istotne informacje

 • Katedra prowadzi Studium Podyplomowe Pt. Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami. Założycielem i kierownikiem Studium jest prof. K. Gawlikowska-Hueckel, obecnie podczas nieobecności Pani profesor studium kieruje dr A. Golejewska.
 • Katedra zorganizowała w 2005 roku razem z European Finance and Economics Society konferencję międzynarodową na temat: World Economy and European Integration, Gdańsk/Sopot, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 13-16 maja 2004 r. liczba uczestników z zagranicy 60, liczba wszystkich uczestników 109.
 • Książka pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 napisana przez A. Zielińską-Głębocką wspólnie z T. Rynarzewskim otrzymała w 2008 r. nagrodę II stopnia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii wydany w latach 2004-2007.

Granty badawcze i dydaktyczne uzyskane w drodze konkursowej

Krajowe

Katedra zrealizowała następujące projekty badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Projekt badawczy pt. „Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji) lata 2010-2012, grant Narodowego Centrum Nauki
 • Projekt badawczy pt. „Human capital, innovation and institutions as factors determining regional competitiveness in the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia) as the EU macro-region. Implications for regional policy, grant Centrum Europejskiego Natolin 2011,  zrealizowany w European  University Institute we Florencji
 • Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej - analiza oparta na metodzie benchmarkingu - lata 1998-2000
 • Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw) - lata 2001-2003
 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej - lata 2006-2008
 • projekt badawczy promotorski System innowacyjny - analiza z perspektywy przedsiębiorstw (doktorat E. Wojnicka) - realizacja 2002-2003, (kierownik projektu A. Zielińska-Głębocka)

Zagraniczne

 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair w zakresie ekonomii, beneficjent A. Zielińska-Głębocka - od 1993r.
 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Permanent Course i Module w zakresie dostosowania Polski do integracji z UE, beneficjent K. Gawlikowska-Hueckel - 1995 -2007
 • grant Komisji Europejskiej na przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu Jean Monnet Poland, beneficjent J. Kuczewska